Reglementen en statuten NMPRS

Fokdoel  
Het NMPRS is een stamboek dat d.m.v. kruisingen een opzichzelfstaand Mini-Paardenras vertegenwoordigd. De paardjes zijn een replica van een rijpaard. De paardjes zijn fijn gebouwd waarbij de verhoudingen tot elkaar staan.

Algemeen: Het exterieur van het Mini-Paard: De paardjes moeten een replica van rijpaard zijn. De paardjes dienen fijn gebouwd te zijn. De hengsten dienen een hengstenuitstraling te hebben.

Maten: 0 t/m 86 cm = Mini-Maat87 t/m 95 cm = Kleine-Maat, 96 t/m 106 = Grote-Maat.

Hoofd: Fijn en edel. Profiel Recht. Een mooi sprekend oog. Ruime neusgaten. Het hoofd dient mooi en passend te zijn en correct op de hals en nek aan te sluiten.

Oren: Oren overeen komend met de verhouding hoofd. Gepunt en naar binnen gebogen.

Ogen: Mooi aansprekend oog.

Hals: Soepel en goed gespierd, niet te diep uit de borstkas en voldoende lengte, iets verticale stand, een vloeiende overgang naar de schoft.

Schouder: Schuine ligging, schouder met voldoende lengte.

Rug: Sterk, voldoende lengte, goed bespierd en passend bij het geheel.

Schoft: Voldoende ontwikkelt.

Croupe: Goed bespierd en half rond, voldoende lengte passend bij het geheel.

Staartinplant: In vloeiende lijn met croupe.

Benen: Hard, droog en correct onder het lichaam.

Hoeven: Passende voeten van goede breedte met voldoende verzenen.

Stap: Voldoende ruim en krachtige stap.

Draf: Ruime krachtige draf met veel souplesse.

Kleur: Iedere kleur is toegestaan.

Algemeen

1. Ieder lid of donateur van het NMPRS zal zich houden aan de statuten, vastgelegd in het verenigingscontract, waarvan de akte gepasseerd is op 22 december 1993 te Leusden.

2. Ieder lid van het NMPRS zal de regelgeving aanhouden vastgesteld door aangenomen voorstellen van de algemene ledenvergadering van het NMPRS

3. Ieder lid komt na de eerste betaling in aanmerking voor:

3.1. Mogelijkheid tot registreren van paardjes bij het NMPRS

3.2. Europese informatie betreffende mini paarden.

3.3. Jaarlijkse evenementen in clubverband.

3.4. Clubnieuws d.m.v. het Minimagazine. Contributie tarieven worden door de ALV vastgelegd.

4. Ieder lid van het NMPRS zal de regelgeving naleven, opgesteld door het bestuur en besluiten genomen in de Algemene Leden Vergaderingen van het NMPRS In aansluiting van het fokkerijbesluit aangegeven door het RVO.

4.1. Tussen (aspirant) leden of (aspirant) aangesloten leden van de vereniging NMPRS mag niet worden gediscrimineerd. Is bovenstaand van toepassing dan wordt verwezen naar de Statuten, artikel 7 punt 1C, 1D, 5A, 5B, 6, 7, 8.

4.2. Indien de discriminatieklacht door een lid ingediend niet afgehandeld kan worden conform de opgestelde statuten, kan het lid in een aangetekend schriftelijk verzoek zich tot het dagelijks bestuur wenden voor een persoonlijk gesprek tot oplossing.

4.3. In het geval van niet tot oplossing komend zal de door het betreffende lid ingediende klacht op de agenda van de eerstvolgende algemene leden vergadering van het NMPRS worden geplaatst en zal de vergadering hier in beslissen.

Registratie

5. Hengst, merrie en veulen mogen opgegeven worden ter registratie bij het NMPRS waarvan redelijkerwijs verwacht kan worden dat zij de uiterste stokmaat van 1.06 meter niet overschrijden. Iedere kleur en ras zijn toegestaan. (Vanaf 01-01-2017 kunnen binnen het NMPRS geen Basis-type paardjes meer worden geregistreerd. Alle nieuw te registreren paardjes vallen onder het Luxe-type.)

6. In geval van enkel een registratieformulier dient het formulier naar waarheid ingevuld te worden.

7. Ondergetekenden van het aanvraag registratieformulier, paspoort of dekbon is te allen tijden verantwoordelijk voor het weergeven van de juiste gegevens. Het stamboek behoudt het voorrecht om dit te controleren zonder opgaaf van redenen

8. Merries drie jaar en ouder. (Stamboek (STB) en/of Hulpstamboek (HSTB) en/of Registerboek (REG))

Iedere merrie waarmee binnen het NMPRS gefokt wordt moet op naam van eigenaar geregistreerd staan.

Iedere NMPRS merrie waarmee binnen het stamboek wordt gefokt dient stamboek opgenomen te zijn.

8.1. De registratie aanvraag of paspoort voor stamboek registratie dient naar waarheid en ondertekend door de eigenaar bij het secretariaat aangeboden te worden.

8.2. Afstamming wordt vermeld in geval van:

Origineel paspoort/papier van overige internationale erkende stamboeken.  

Door middel van een DNA onderzoek van vader, moeder en afstammeling (vader moet een goedgekeurde hengst zijn van het NMPRS, NSPS, NAS). BMP goedgekeurde hengsten worden geaccepteerd tot uiterlijk 01-01-2016. De vader dient gecontroleerd te zijn op afstamming vermeld, en een veterinair protocol met goed gevolg doorlopen te hebben bij het stamboek waar hij geregistreerd is, alvorens hij is toegelaten tot de dekdienst van desbetreffend stamboek. Eigenaar dient zelf zorg te dragen voor voorlegging van gegevens van bovenstaande in punt 8B.

Merrie wordt direct in het stamboek opgenomen indien er stamboekopname heeft plaats gevonden door stamboeken NAS en NSPS. BMP goedgekeurde merries worden geaccepteerd tot uiterlijk 01-01-2016. In alle andere gevallen wordt een veterinaire keuring volgens het protocol van het NMPRS geëist alvorens toelating.

Hulpstamboek merries kunnen opgenomen worden in het Hoofdstamboek als er een veterinair attest overlegd kan worden van zowel de vader als moeder. Attest dient aangevraagd te worden bij het NMPRS, waarna de aanvrager zorg draagt voor de keuring en de kosten hier aan verbonden.

8.3. De merrie dient veterinair in orde te zijn.

Mond (onderbeet niet toegestaan, overbeet maximaal 3 mm.).

Botstructuur, o.a. dwerggroei, duidelijke kromme stand van het been.

Geen zichtbare veterinaire gebreken. In geval van wel zichtbare gebreken zal er een D- stempel op het paspoort geplaatst worden en de merrie komt in het D Boek. Betekent: zichtbaar veterinair gebrek of d.m.v. een veterinaire keuring met als gevolg een verborgen of zichtbaar veterinair gebrek.

8.4. Niet NMPRS geregistreerde merries Niet NMPRS geregistreerde moederdieren mogen een maximale schofthoogte van 125 cm hebben.

9. Veulenboek registratie. Veulenboek (VB) en /of Hulpveulenboek (HVB) en/of Registerboek (REG) en/of 

9.1. De registratie aanvraag dient naar waarheid en ondertekend door de eigenaar/fokker bij het secretariaat aangeboden te worden. Alle te registreren veulens worden benoemd als NMP, Nederlands Mini Paard.

9.2. Afstamming wordt vermeldt in geval van:

Voorlegging van dekbon van het NMPRS.

Origineel stamboek papier van overige internationale erkende stamboeken buiten Europa tesamen met een DNA verificatie van veulen en ouders (PQ). Of met NMPRS dekbon indien de dekking binnen Europa heeft plaats gevonden door een goedgekeurde NMPRS hengst. Indien het geen goed gekeurde NMPRS hengst betreft, wordt verwezen naar punt 9 C.

D.m.v. DNA bepaling van vader/moeder en veulen (hulpveulenboek). Van hengsten binnen de Benelux die niet stamboek goedgekeurd zijn wordt de afstamming niet vermeld in het veulenpaspoort.

Afstamming wordt vermeld: In geval van een paspoort van het veulen van een erkend Nederlands Stamboek, zijnde  NAS, NSPS en tot uiterlijk 1 januari 2016 BMP aldaar goedgekeurde  stamboekhengsten, dient de vader stamboekopgenomen te zijn in dat stamboek, gecontroleerd te zijn op afstamming vermeld en ten tijde van de geboorte van de afstammeling een veterinair protocol met goed gevolg doorlopen te hebben bij het stamboek waar hij geregistreerd is waarna hij is toegelaten tot de dekdienst van het desbetreffende stamboek. Goedgekeurde vaderdieren mogen een maximale schofthoogte hebben van 106 cm.

Indien vader onbekend of afgekeurd is en dekbon afwezig kan men in het jaar van geboorte alleen moeder op papier vermeld krijgen door controle aan de voet. (Register)

Indien vader onbekend of afgekeurd is en veulen niet langer aan de voet van de moeder loopt kan er d.m.v. een DNA onderzoek van moeder en veulen de afstamming van de moeder vermeld worden.

Veulens, geboren na 01-01-2016, die onder punt E en F vallen, kunnen niet meer stamboek openomen worden.

9.3. Het veulen dient veterinair in orde te zijn.

Mond (onderbeet niet toegestaan, overbeet maximaal 3 mm.).

Botstructuur, o.a. dwerggroei, duidelijke kromme stand van het been.

Geen zichtbare veterinaire gebreken. 

9.4. Een veulenregistratie/paspoort wordt afgeleverd tijdens het aan de voet lopen bij de moeder.

9.5. Indien een afstamming gewenst is van een NMPRS gefokt veulen met een niet NMPRS geregistreerde moeder dient er een duidelijke kopie van moederpapier/paspoort voorgelegd te worden en dient het veulen tijdens aflevering van het paspoort aan de voet van de moeder te lopen. Het originele papier/paspoort van de moeder moet ter inzage getoond worden aan de controleur. Wordt hier niet aan voldaan verwijzen wij terug naar punt 9.2C.

10. Stamboek Opname. D.m.v. het NMPRS georganiseerde landelijke stamboek opname kan Veulenboek omgezet worden tot Stamboek. Een veterinaire stamboekopname aan huis (alleen mogelijk voor vrouwelijke dieren) kan aangevraagd worden. De keurende dierenarts behoort een PROK dierenarts of erkend paardendierenarts te zijn. De aanvraag hiervoor kan uitsluitend via het NMPRS lopen. Alle hier aan verbonden kosten zijn voor de aanvrager. Tevens zal het vastgestelde NMPRS stamboekopname tarief per paard voldaan moeten worden door de aanvrager. Bij constatering van een veterinair gebrek wordt het paard geplaatst in het D-boek. Het paard mag te allen tijde nogmaals aangeboden worden met de mogelijkheid om het D-Boek te verlaten.  

Bij constatering van een erfelijk veterinair gebrek wordt het paard eveneens geplaatst in het D-boek, maar wordt uitgesloten voor de fokkerij.

Iedere merrie geboren na 01-01-2016, mag bij stamboekopname op 3 jarige leeftijd een maximale schofthoogte van 104 cm niet overschrijden. Bij stamboekopname op 4 jaar of ouder is de maximale uiterste schofthoogte 106 cm.

Er worden geen dieren zonder afstamming meer opgenomen in het stamboek. Minimaal één generatie op papier aan vader en moeder kant is vereist. Geldt voor dieren geboren ná 01-01-2016.

11. Niet NMPRS geregistreerde merries

Iedere niet NMPRS geregistreerde merrie waarmee binnen het NMPRS gefokt wordt dient aantoonbaar veterinair goedgekeurd te zijn.

12. GOEDKEURING HENGSTEN

Voorwaarden hengsten ter goedkeuring voor de dekdienst bij het NMPRS. Dit mogen zijn Veulenboekhengsten van drie jaar en ouder.

Iedere hengst geboren na 01-01-2016, mag bij stamboekopname op 3 jarige leeftijd een maximale schofthoogte van 104 cm niet overschrijden. Bij stamboekopname op 4 jaar of ouder is de maximale uiterste schofthoogte 106 cm.

12.1.

De hengst dient geregistreerd te staan bij het NMPRS alvorens op de premiekeuring te mogen verschijnen.

Veulenboek kan omgezet worden tot Stamboek

12.2.

Hengsten genoemd in punt 12 en 12.1 zijn verplicht om in het jaar van opgave voor dekdienst te verschijnen op een van de door NMPRS georganiseerde hengstenkeuring.

Wordt niet aan punt 12.2A voldaan, kan de hengst niet in aanmerking komen voor dekbon aanvraag bij het NMPRS

Met ingang van 2013 zal aangeboden hengst minimaal twee generaties aan vaders kant vermeld hebben waarvan de vader van de hengst aantoonbaar veterinair goedgekeurd dient te zijn. De moeder dient minimaal stamboek opgenomen of aantoonbaar veterinair goedgekeurd te zijn.

12.3. Iedere hengst die voor het eerst verschijnt op een hengstenkeuring wordt verplicht om de stamboekveterinair te passeren. Hier wordt gescreend op de volgende punten: 

Knieën (patella luxatie naar lateraal, habitueel, stationair en subluxatie).

Cryptorchidie (ligging, verdraaiing, grootte, met een maximaal verschil van 30% en eenzijdige/tweezijdige ligging van de testikels).

Mond m.b.t. onder of overbijt. Onderbijt niet toegestaan, overbeet maximaal 3 mm, tanden behoren in 1 rij te staan (lichte verdraaiing van maximaal twee tanden toegestaan), kaken goed op elkaar passend.

Botstructuur, o.a. dwerggroei, duidelijke kromme stand van het been.

Bokhoef.

Overige niet zichtbare veterinaire gebreken.

Staart en manen eczeem, overige huidziekten.

Vaccinatie (waarvan de data van de laatste enting niet binnen vier tot zes weken voor de keuring mag hebben plaats gehad). Iedere hengst dient de basis enting gehad te hebben met daar op volgende jaarlijkse entingen.

Hengst dient “rad” te zijn in stap en draf.

12.4. Bij constatering van een of meerdere punten van: 12.3, 12.3A, 12.3B, 12.3C, 12.3D, 12.3E, 12.3F, 12.3G, 12.3H en 12.3 I mag de hengst niet ingebracht worden voor de premiekeuring. Bij constatering van een of meerdere punten van: 12.3H en 12.3 I wordt in onderling overleg besloten of de hengst zich door mag plaatsen naar de volgende hengstenkeuring.

12.5. Hengsten die voldoen aan alle vermelde punten in punt 12.1, 12.2A, 12.3A t/m 12.3 I worden verplicht om medewerking te verlenen aan DNA onderzoek van zowel vader als moeder met ingang van 2002, alvorens de opgegeven afstamming bevestigd wordt en vermeld kan worden in het paspoort van afstammelingen van de desbetreffende hengst. Deze hengsten mogen worden ingezet voor de dekdienst van het NMPRS. In het geval dat het DNA onderzoek niet afgerond kan worden, op zowel vader of moeder kant, zal de hengst zijn goedkeuring tot dekdienst verliezen.

12.6. Hengsten bij wie een van de punten 12.3A, 12.3B, 12.3C, 12.3D, 12.3E 12.3F, 12.3G, 12.3H, en 12.3 I geconstateerd is, mogen niet ingezet worden voor de dekdienst van het NMPRS. Paspoort dient aan het secretariaat geretourneerd te worden, waar deze in het D- boek ingeschreven wordt.

12.7. De eigenaar van een hengst, vallende onder punt 12.6, mag een verzoek indienen bij de faculteit voor diergeneeskunde van Utrecht voor een tweede opinie. Bij aanvraag dient eigenaar aan de faculteit aan te geven dat dit een keuring is volgens de regelgeving van het NMPRS. De uitslag van de faculteit is bindend. Eventuele kosten hier aan verbonden zijn voor rekening van de aanvrager.

12.8.

Hengsten die gekeurd en bezichtigd zijn en die voldaan hebben aan punt 12.5 in het jaar van eerste aanbieding op de hengstenkeuring, mogen ingezet worden voor de dekdienst voor een periode van drie jaar. In het vierde jaar na eerste goedkeuring is hengst verplicht te verschijnen op de hengsten premiekeuring. Op schriftelijk verzoek van eigenaar aan het bestuur kan, na positief besluit, de hengst al twee jaar na eerste goedkeuring terugkomen. Na het verschijnen wordt de termijn verlengd met twee jaar. Hengst wordt verplicht ten derde male te verschijnen op de hengsten premiekeuring voor toekennen van levensgoedkeuring.

Hengsten voor het eerst goedgekeurd vanaf 01-01-2009 met een derde premie of geen premie mogen alleen ingezet worden met een dekbeperking van maximaal 5 dekkingen per jaar. Dekbeperking vervalt als de hengst in opvolgende jaren minimaal een tweede premie of maximaal een eerste premie behaalt.

Hengsten van 8 jaar en ouder die voor het eerst aangeboden worden ter goedkeuring kunnen in de twee opeen volgende jaren verschijnen voor levensgoedkeuring.

Hengsten die niet voldoen aan de verplichte verschijningen wordt de dekvergunning ontnomen en in het W boek (wachtlijst) geplaatst.

Goedgekeurde hengsten van het NMPRS die verkocht worden buiten de Benelux tussen verplichte verschijning datums in, kunnen door betaling van € 250,00 de verplichte bezichtiging(en) afkopen en levens goedkeuring aanvragen. Wanneer desbetreffende hengst vervolgens eigendom wordt van een eigenaar binnen de Benelux dient de hengst wederom op de hengstenkeuring te verschijnen.

Hengsten die nog niet ter goedkeuring zijn aangeboden, mogen in de tijd tussen registratie en eerst volgende hengstenkeuring een verzoek indienen voor “eigen hengst eigen merrie” dekking. Het aantal dekkingen dient gemeld te worden aan het einde van het dekseizoen. Op de eerst volgende hengstenkeuring moet de hengst verschijnen. Blijkt de hengst niet te voldoen aan de veterinair gestelde eisen door het NMPRS is deze niet verantwoordelijk, kan er geen afstamming vermeld worden aan vaders kant op het veulenpapier en mag de hengst geen verdere dekkingen verrichten

12.9.

Hengstenhouder dient door middel van het volledig ingevulde witte gedeelte van het DIO-formulier de plaatsgevonden dekking te melden aan het NMPRS, door middel van insturen of via de website in het hengstenportaal in te voeren. Uiterlijk inzending voor 1 november in het jaar van dekking.

Zowel fokker als hengstenhouder is verplicht mee te werken om erfelijke gebreken weer te geven van geboren veulens, binnen één jaar na opgeven dekking van punt 12.9 A.

Iedere hengst waarmee binnen het NMPRS gefokt wordt moet op naam van eigenaar geregistreerd staan.

13. Indeling Stamboek.

13.1. Stamboek

STB.BMM Stamboekmerries 3 jaar en ouder t/m 86 cm.

STB.BKLM Stamboekmerries 3 jaar en ouder van 87 cm t/m 95 cm.

STB.BGRM Stamboekmerries 3 jaar en ouder van 96 cm t/m106 cm

STB.CMM Stamboekhengsten 3 jaar en ouder t/m 86 cm.

STB.CKLM Stamboekhengsten 3 jaar en ouder van 87 cm t/m 95 cm.

STB.CGRM Stamboekhengsten 3 jaar en ouder van boven 96 cm t/m 106 cm.

13.2. Hulpstamboek

HSTB.BMM Hulpstamboekmerries 3 jaar en ouder t/m 86 cm.

HSTB.BKLM Hulpstamboekmerries 3 jaar en ouder van 87 cm t/m 95 cm.

HSTB.BGRM Hulpstamboekmerries 3 jaar en ouder van 96 cm t/m 106 cm.

HSTB.CMM Hulpstamboekhengsten 3 jaar en ouder t/m 86 cm.

HSTB.CKLM Hulpstamboekhengsten 3 jaar en ouder van 87 cm t/m 95 cm.

HSTB.CGRM Hulpstamboekhengsten 3 jaar en ouder van 96 cm t/m 106 cm.

13.3. Veulenboek.

VB.VRA Veulenboek merries

VB.VRAC Veulenboek hengsten.

13.4. Hulpveulenboek

HVB.VRA Hulpveulenboek merries

HVB.VRAC Hulpveulenboek hengsten

13.5. Registerboek

REG.VRA Register merries (veulens en merries van 3 jaar en ouder 107cm t/m 125cm)

REG.VRAC Register hengsten

REG.BMM Merries 3 jaar en ouder t/m 86 cm.

REG.BKLM Merries 3 jaar en ouder van 87 cm t/m 95 cm.

REG.BGRM Merries 3 jaar en ouder van 96 cm t/m 106 cm.

13.6. D-Boek

Paarden die veterinair afgekeurd worden, worden in D-boek geplaatst. Paarden afgekeurd op een erfelijk veterinair gebrek worden eveneens in het D-boek geplaatst maar worden uitgesloten van de fokkerij.

Niet inzetbaar voor de dekdiensten van het NMPRS:

13.7. Wachtboek

Hengsten die hun goedkeuring termijn laten verlopen worden in het W (Wacht) boek geplaatst.

W.STB.CMM Stamboekhengsten drie jaar en ouder t/m 86 cm.

W.HSTB.CMM Hulpstamboekhengsten drie jaar en ouder t/m 86 cm. 

W.STB.CKLM Stamboekhengsten drie jaar en ouder van 87 cm t/m 95 cm.

W.HSTB.CKLM Hulpstamboekhengsten drie jaar en ouder van 87cm t/m 95 cm.

W.STB.CGRM Stamboekhengsten drie jaar en ouder van 96 cm t/m 106 cm.

W.HSTB.CGRM Stamboekhengsten drie jaar en ouder van 96 cm t/m 106 cm.

W.BSTB.CMM Basisstamboekhengsten drie jaar en ouder t/m 86 cm.

W.BSTB.CKLM Basisstamboekhengsten drie jaar en ouder van boven 86 cm t/m 106 cm

13.8. Ruinen

RMM Ruinen 3 jaar en ouder t/m 86 cm.

RKLM Ruinen 3 jaar en ouder van 87 cm t/m 95 cm.

RGRM Ruinen 3 jaar en ouder van 96 cm t/m 106 cm.

14. Keuring reglement.

14.0. Voor deelname aan de merriekeuring dienen de paarden vóór 1 juni van het lopend jaar geregistreerd te zijn bij het NMPRS. Indien dit niet het geval is, is deelname uitgesloten (dit geldt niet voor veulens).

14.1. Moederdieren groter dan 106 cm worden niet in de keuringsring toegelaten (het veulen van deze dieren zal voor het eerst als jaarling kunnen worden voorgebracht).

14.2. Hengsten, merries of veulens worden op volgnummer aan het halter voorgeleid.

14.3. De keuring geschiedt d.m.v. een ter plaatse in te vullen lineaire score door juryleden voor paardjes met stamboekopname.

14.4. Lineaire score formulieren zijn eigendom van de eigenaar zowel als van het NMPRS

14.5. Hengsten mogen desgewenst voorgeleid worden door eigenaar zelf of een door hen aangewezen vervanger.

14.6. De hengsten worden na plaatsing voorgeleid door de eigenaar of een door hen aangewezen vervanger.

14.7. Merrie wordt voorgeleid door eigenaar of een door hen aangewezen vervanger.

14.8. Veulen wordt voorgeleid door eigenaar of een door hen aangewezen vervanger.

14.9. De paardjes worden naar door eigenaar opgegeven schofthoogte ingedeeld.

14.10. De eigenaar is verantwoordelijk voor melding van veranderde stokmaat, gemeten tijdens de keuring zodat het paardje alsnog in de juiste rubriek ingedeeld kan worden. Wordt hier niet aan voldaan, dan wordt de primering of het eventuele kampioenschap herroepen.

14.10.A Op de enter- en twenterkeuring mag het opgegeven paard een maximale schofthoogte hebben van 104cm.

14.11. Zowel hengsten als merries mogen tijdens stamboekopname niet op hoefijzers verschijnen. Hoefijzers wel toegestaan bij volgende verschijningen op keuringen. Corrigerend beslag nimmer toegestaan.

14.12. Zwarte broek met witte blouse/is verplicht voor voorbrenger.

14.13. Zwarte broek met witte blouse is verplicht voor de aandrijver. Het niet voldoen aan punt 14.11 en 14.12 kan diskwalificatie van deelname aan de keuring veroorzaken.

14.14. Het verlaten van de keuring ring met het paard voordat de plaatsing heeft plaats gevonden, heeft tot gevolg dat alle paarden van desbetreffende eigenaar gediskwalificeerd zijn voor de gehele keuringsdag. Primeringen reeds uitgegeven op paarden van dezelfde eigenaar op deze dag zullen per direct herroepen worden en niet vermeld worden in het paspoort of uitslag lijst.
 

15. Predikaat stelsel

15.0. Merrie en hengst van drie jaar en ouder behalen met iedere eerste premie een ster.

15.1. Bij drie sterren wordt merrie of hengst superster.

15.2. N.a.v. behaalde superster kan merrie of hengst preferent worden d.m.v. zijn of haar afstammelingen:

A Superster hengst fokt:

– 6 x eerste premie afstammeling waarvan minimaal 3 zijn opgenomen in het stamboek = Preferent

– of 3 x eerste premie afstammeling waarvan minimaal 2 zijn opgenomen in het stamboek, èn 6 x tweede premie afstammeling waarvan minimaal 3 zijn opgenomen in het stamboek = Preferent

B Superster merrie fokt:

– 3x eerste premie afstammeling waarvan minimaal 2 zijn opgenomen in het stamboek = Preferent

– of 2x eerste premie afstammeling en 2x tweede premie afstammeling waarvan minimaal 2 zijn opgenomen in het stamboek = Preferent

– of 6x tweede premie afstammeling waarvan minimaal 3 zijn opgenomen in het stamboek = Preferent

15.3. Tweede premie hengsten en merries naar preferent. Hengst of merrie dient 3x minimaal een tweede premie te behalen dan:

A Hengst fokt:

– 8x eerste premie afstammeling waarvan minimaal 4 zijn opgenomen in het stamboek = Preferent

– of 5x eerste premie afstammeling waarvan minimaal 2 zijn opgenomen in het stamboek, en 14x tweede premie afstammeling waarvan minimaal 5 zijn opgenomen in het stamboek = Preferent

B Merrie fokt:

– 4x eerste premie afstammeling waarvan minimaal 2 zijn opgenomen in het stamboek = Preferent

– of 2x eerste premie afstammeling en 4x tweede premie afstammeling waarvan minimaal 3 zijn opgenomen in het stamboek = Preferent

15.4. De afstammeling betreft niet twee keer hetzelfde dier.
 

16. Paspoort

16.1. Paspoort blijft te allen tijde eigendom van het NMPRS en dient in geval van overlijden terug gestuurd te worden naar het stamboek.

16.2. Vanaf 1 juni 1995 wordt ieder paspoort afgeleverd door de controleur.

16.3. Vanaf 2001 wordt conform de regelgeving van Brussel enkel een paspoort afgeleverd.

16.4. Vanaf 2004 wordt conform de wetgeving in Nederland enkel een paspoort afgeleverd samen met chip. Indien chip al aanwezig dient men dit te vermelden met de desbetreffende gegevens.

16.5. Vanaf november 2019 is het niet meer mogelijk om een paard zijn naam te wijzigen in het paspoort.

Statuten

De statuten liggen ter inzage op het secretariaat.

Privacyverklaring